Synonymer til åpningrenne

renne, avløp, dren, grøft, kloakk, kulvert, os, rør, sluk, sluse, avtrykk, bule, bulk, dal, dump, fals, fordypning, forsenkning, fure, grav, grop, hakk, hull, hulning, krater, kulp, lomme, nisje, revne, rynke, senkning, sjakt, skål, spor, søkkrenne, beinfly, fare, fly, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, ile, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, traverenne, bli borte, desertere, dra, flykte, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, hoppe av, løpe bort, reise, rømme, stikke av, stryke sin kos, unnfly, unnslippe, unnvikerenne, brist, djupål, far, fuge, får, kannelyre, not, rifle, rille, spalte, splitt, sprekk, søkk, ujevnhetrenne, bølge, emanere, flomme, flyte, fosse, myldre, skylle, sprudle, strømme, styrte, velle, velte