Synonymer til bedriftsanalyse

internanalyse, ressursanalyse