Synonymer til dra fordel av

anvende, benytte, betjene seg av, bruke, disponere, dra nytte av, gripe til, nytte, ty til, utnytte, utnyttebruke, bearbeide, behandle, dyrke, gjennomgå, gripe an, håndtere, manipulere, manøvrere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, tilberede, ansette, anslå, avmåle, bedømme, beregne, dimensjonere, estimere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, måle, oppgi, overveie, planlegge, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, vurderedisponere, utnyttedisponere, besitte, bestemme over, bestå av, bære, eie, ha, ha på seg, inneha, inneholde, ligge/sitte inne med, op