Synonymer til dra nytte av

anvende, benytte, betjene seg av, bruke, disponere, dra fordel av, gripe til, nytte, ty til, utnytte, utnyttebruke, bearbeide, behandle, dyrke, gjennomgå, gripe an, håndtere, manipulere, manøvrere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, tilberede, ansette, anslå, avmåle, bedømme, beregne, dimensjonere, estimere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, måle, oppgi, overveie, planlegge, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, vurderedisponere, utnyttedisponere, besitte, bestemme over, bestå av, bære, eie, ha, ha på seg, inneha, inneholde, ligge/sitte inne med, op