Synonymer til formening

anelse, abstraksjon, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, slutning, tankeanelse, antakelse, formodning, gjetning, hypotese, mistanke, teft, teori, aksiom, anlegg, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkårantakelse, teoriformodning, drøm, ekspektanse, forhåpning, fortrøstning, forventning, håp, lit, mulighet, sjanse, tillit, utsikt, von, analyse, analyseverktøy, forklaring, modell, tanke, teorem, teorihypotese, intuis