Synonymer til informasjon

annonse, album, brosjyre, flygeblad, folder, hefte, innstikk, pamflett, publikasjon, reklame, reklamemateriell, skrift, småskrift, tekst, traktat, verkannonse, avertissement, bekjentgjørelse, deklarasjon, dekret, edikt, erklæring, kommunike, kunngjøring, lansering, lysing, manifest, melding, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, oppslag, proklamasjon, propaganda, publisering, rundskriv, sirkulære, anvisning, akkreditiv, akt, aktstykke, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, skjøte, skriftstykke, skrivanvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, kjennskap, kommentar, meddelelse, tips, underretning, vinkanvisning, instruksjon, opplæring, råd, veiledning, o