Synonymer til internanalyse

bedriftsanalyse, ressursanalyse