Synonymer til korrespondanse

balanse, enighet, formlikhet, gjenklang, harmoni, identitet, konformitet, kongruens, korrelasjon, likevekt, likhet, motsvarighet, overensstemmelse, proporsjonalitet, samsvar, symmetri, beretning, beskjed, brev, bud, erklæring, etterretning, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, meddelelse, melding, notat, opplysning, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladder, anvisning, data, empiri, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, note, tips, underretning, vinkbeskjed, befaling, dekret, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, pålegg, viljebeskjed, sladderbeskjed, huskelapp, huskeliste, memo, memorandum, notis, påminnelse, akkreditiv, akt, aktstykke, ark, arkivalie, attest, b