Synonymer til kraftfordobler

heiseredskap, krafthalverer, løfteinnretning, løftesystem, talje, tausystem