Synonymer til krafthalverer

heiseredskap, kraftfordobler, løfteinnretning, løftesystem, talje, tausystem