Synonymer til lysfenomen

aurora australis, aurora borealis, aurora polaris, nordlys, polarlys, sydlys, sørlys