Synonymer til mening

akt, akkreditiv, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivakt, akvarell, bilde, freske, gjengivelse, hologram, ikon, illustrasjon, kontrafei, kunstverk, landskapsbilde, litografi, maleri, panorama, pieta, plansje, portrett, radering, skilderi, smøreri, stikk, stilleben, tegningakt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemed, anskuelse, betraktning, betraktningsmåte, oppfatning, standpunkt, syn, synsmåte, synsvinkel, tankeganganskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, viten, aspekt, grunnsyn, perspektiv, ståsted, utgangspunkt, vinkling, bestemm