Synonymer til reduksjon

abbreviasjon, abbreviatur, akronym, forbokstav, forkortelse, forkorting, initialord, kortform, avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, regelbinding, restriksjon, unntakavgrensing, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, skille, sondring, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, utskilling, unntakbegrensning, bredde, domensjon, format, grad, innhold, kaliber, kapasitet, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, register, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde, volum, diminuendo, diminutiv, emolument, fradrag, fratrekk, minking, minsking, svinn, avstumpet, bagatellmessig, bittel