Synonymer til regresjonsanalyse

ANOVA, variansanalyse