Synonymer til ressursanalyse

bedriftsanalyse, internanalyse