Synonymer til sirkulærereklame

reklame, album, annonse, brosjyre, flygeblad, folder, hefte, innstikk, pamflett, publikasjon, reklamemateriell, skrift, småskrift, tekst, traktat, verkreklame, avertissement, bekjentgjørelse, deklarasjon, dekret, edikt, erklæring, informasjon, kommunike, kunngjøring, lansering, lysing, manifest, melding, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, oppslag, proklamasjon, propaganda, publisering, rundskriv, beretning, beskjed, brev, bud, etterretning, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, meddelelse, notat, pressemelding, rapport, rykte, sladder