Synonymer til talje

heiseredskap, kraftfordobler, krafthalverer, løfteinnretning, løftesystem, tausystem