Synonymer til tausystem

heiseredskap, kraftfordobler, krafthalverer, løfteinnretning, løftesystem, talje