Synonymer til ultimatum

begjæring, behov (terminologisk), fordring, forlangende, krav, pretensjon, pålegg, påstand, rekvisisjon, rettighet, vilje, ønske, befaling, beskjed, bud, dekret, diktat, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, viljeforlangende, aksiom, anlegg, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkårkrav, k