Synonymer til utsette

benåde, hegde, knege, knipe, knusle, legge opp, legge til side, luse, rasjonere, reservere, snu på skillingen, spare, spenne inn livremma, spinke, suge på labben, være redd for, være varsom med, økonomisere, forhale, forsinke, hefte, hemme, holde igjen, holde tilbake, oppholde, sinke, trekke i langdrag, trekke ut, trenere, album, annonse, brosjyre, flygeblad, folder, innstikk, pamflett, publikasjon, reklame, reklamemateriell, skrift, småskrift, tekst, traktat, verkhefte, anbringe, binde, bolte, fastspenne, feste, fiksere, forankre, gjøre fast, knytte, koble, kople, montere, nagle, sammenføye, spikre, tjorehefte, arbeid, bestselger, bind, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, inkunabel, katalog, leksikon, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, roman, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse, avis, blad, dagbok, dameblad, journal, loggbok, magasin, tegnese