Synonymer til våke oververne

verne, begunstige, berge, beskytte, bevare, dra omsorg for, forsvare, frede, gardere, gå/stille seg i bresjen for, hegne (om), hjelpe, holde sin hånd over, ivareta, konvoiere, lune, passe på, protesjere, sikre, skjerme, strygge, ta under sine vinger, tre i skranken for, verge, vokte, fri