Synonymer til variansanalyse

ANOVA, regresjonsanalyse