Synonymer til variert

allsidig, differensiert, fasettert, flersidet, flersidig, mangesidig, mangfoldig, multilateral, nyansert, omfattende, rik, sammensatt, vidtfavnende, alternativ, annerledes, antonym, avstikkende, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulik, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, vekslende, vesensforskjelligalternativ, eventuell, latent, potensiell, virtuell, vesensforskjellig, ulikea