Synonymer til vitenskapeligvirkelig

virkelig, allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, objektiv, realistisk, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelighetsnær, beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, vitnefastvirkelig, fast, fysisk, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunden, jordisk, konkret, legemlig, materialistisk, materiell, sansbar, sanselig, stofflig, substansiell, timelig